Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je neoddeliteľnou súčasťou pracovného procesu vo všetkých odvetviach činností výrobnej a nevýrobnej sféry.
Pre mnohých zamestnávateľov tieto písmená evokujú množstvo povinností, ktoré musia dodržiavať. Právny základ tvorí zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Účelom BOZP je chrániť život a zdravie zamestnancov a minimalizovať poškodenie života a zdravia zamestnancov ako aj predchádzať škodám a nehodám.

Takmer každá pracovná činnosť môže so sebou prinášať riziko – toto je však možné obmedziť. Zákon o BOZP, Zákonník práce, Živnostenský zákon a ďalšie právne predpisy vrátane medzinárodných dohôd EÚ a technickými normami, ktoré sa transformujú do nášho právneho poriadku, ukladajú všetkým zamestnávateľom povinnosť oboznamovať všetkých svojich zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Keby sme tento termín mali definovať, potom by BOZP bola akýmsi súhrnom opatrení, ktoré sú stanovená legislatívou a alebo zamestnávateľom a majú slúžiť k tomu, aby sa predchádzalo ohrozeniu či poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pracovníkov pri práci je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa.

Zamestnávateľ povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov (§ 39 ZP) a najmä zo zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP môže v pracovnoprávnom vzťahu preniesť na bezpečnostného technika (vlastný zamestnanec) alebo zmluvne na bezpečnostno technickú službu ako sme my. Pri výkone kontroly zo strany inšpektorátu práce, za splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov je vždy zodpovedný zamestnávateľ! My Vás na to pripravíme a v prípade kontroly aj zastúpime. 


Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP:
 • určovanie bezpečných pracovných postupov,
 • vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari,
 • poskytovanie prestávok počas práce zamestnancom,
 • bezplatné poskytnutie ochranných prostriedkov zamestnancom a vedenie evidencie o tom, udržiavanie týchto prostriedkov v používateľnom a funkčnom stave; náklady na tieto prostriedky nesmie zamestnávateľ presunúť na zamestnanca.
 • poskytnutie pracovného odevu a topánok zamestnancom, ak odev a obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu,
 • zabezpečovanie pitného režimu pre zamestnancov,
 • a ďalšie.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov:

Zamestnávateľ je povinný školiť zamestnancov v oblasti BOZP. Jednou z najznámejších povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP je oboznamovanie a informovanie zamestnancov. Táto oblasť je známa aj pod názvom pravidelné školenia zamestnancov v oblasti BOZP.


Kontrolná činnosť:

Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov o BOZP a právnych predpisoch súvisiacich s BOZP. Je taktiež povinný aj pravidelne kontrolovať, či zamestnanci predpisy na úseku BOZP dodržiavajú. Je najmä povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stav technických zariadení. Ďalej je povinný kontrolovať, či zamestnanec nevykonáva prácu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, či dodržiava zákaz fajčenia a či používa osobné ochranné pracovné prostriedky.


Dokumentácia:

Zamestnávateľ je povinný vypracovať kompletnú dokumentáciu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Na začiatku je potrebne uviesť na pravú mieru  jednu vec, a to: Všeobecný „Zoznam dokumentácie BOZP”, ktorý by bolo možné plošne aplikovať na všetkých podnikateľov, neexistuje. Vstupuje do toho veľké množstvo premenných (počet zamestnancov, druh prevádzky, náročnosť výroby atď.), ktoré majú význam pre konečný rozsah potrebnej dokumentácie.

Medzi základnú dokumentáciu BOZP by sme mohli zaradiť nasledovné:

 1. Posúdenie rizika pre všetky činnosti – v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z
 2. Bezpečné pracovné postupy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z
 3. Ochranné prostriedky, (ktoré sa musia používať) – v zmysle § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z
 4. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z
 5. Program realizácie koncepcie, (obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania); to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov, a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 – v zmysle § 6 ods. 1 písm. k)zákona č. 124/2006 Z. z
 6. Vnútorné predpisy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z
 7. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona č.124/2006 Z. z., a § 1 zákona č. 272/2004 Z. z.
 8. Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z.
 9. Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z.
 10. Viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak – v zmysle § 6 ods. 1 písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z.
 11. Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia – v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 12. Evidencia o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov – v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 13. Podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku (určiť dobu používania) – v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 395/2006 Z. z.
 14. Zákaz fajčenia na pracoviskách – v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 15. Kritéria na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov – v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 395/2006 Z. z.
 16. Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov – v zmysle § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. a v zmysle § 30a) a § 30d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.§ 30e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 17. Vnútorný predpis – zabezpečovanie pitného režimu – v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 18. Vnútorný predpis na poskytovanie zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv (NV č. 395/2006 Z. z.), ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu – v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 19. Informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku – v zmysle podľa § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z.
 20. Zásady ochrany zdravia pri práci (zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy) – v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z..
 21. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
 22. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., a § 47 ods. 2 ZP a § 39 ZP.
 23. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu – v zmysle § 224 ods. 2 písm. b) ZP.
 24. Vnútorný predpis – Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 4 a ods. 5, § 27 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
 25. Poverenie zamestnancov na oboznamovania a informovania zamestnancov” – v zmysle § 7 ods. 1 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z.
 26. Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.
 27. Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie (Evakuačný plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 28. Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 29. Pokyny v prípade mimoriadneho ohrozenia na zastavenie práce a okamžité opustenie pracoviska a na odchod do bezpečia (Havarijný plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.
 30. Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok – v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 31. Pracovný poriadok alebo vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok – v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z.
 32. Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku pracovného úrazu a ďalšieho postupu – v zmysle § 17 ods. 1 až ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z.
 33. Kniha úrazov – evidencia pracovných úrazov, iných úrazov a priznaných chorôb z povolania – v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.
 34. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
 35. Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
 36. Dohoda so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z.

 

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!