Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Vyhradené technické zariadenia na železnici

Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce

Dňa 01. 07. 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 180/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej „novelizovaná vyhláška č. 205/2010 Z. z.“). 

Táto zmena prináša nové požiadavky na technické zariadenia, na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontroly technického stavu nižšie uvedených technických zariadení na železniciach a na vykonávanie dozoru nad týmito zariadeniami orgánmi inšpekcie práce. 

V súlade s § 33a ods. 3 novelizovanej vyhlášky č. 205/2010 Z. z. určené zariadenia: 

a., pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, 

b., osobné výťahy, 

c., nákladné výťahy, 

d., pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré nie sú súčasťou dráhových vozidiel, 

e., regálové zakladače, 

f., plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách, 

g., zariadenia na skladovanie plynov, plynojemy, 

h., zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10 m3/h), 

i., zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do 10 m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi, 

j., zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov, 

k., strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody, acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi