Základný kurz

Cieľom kurzu je oboznámenie zamestnancov s ohrozeniami, pravidlami a zručnosťami pri obsluhe plynových zariadení.

Súčasťou kurzu je oboznamovanie sa s aktuálnymi technickými predpismi a technickými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri obsluhe vyhradených technických zariadení plynových.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  • ukončená základná školská dochádzka
  • vek nad 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia – skupiny A podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby.

Po úspešnom absolvovaní získa účastník (osvedčenie, preukaz) vydaný zo zákona určenou osobou alebo organizáciou .

V cene kurzu sú všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky, ktorú vykonáva OPO.

Dokumenty

  • Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.
  • Prihláška
  • Lekársky posudok
Termín kurzu

18-19.3.2021

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje