Základný kurz

Cieľom kurzu je osvojenie si vedomostí a zručností pri obsluhe a prevádzkovaní zdvíhacích zariadení, dodržanie podmienok stanovených predpismi na zabezpečenie BOZP, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami ako aj vytvorenie zodpovedného prístupu pri používaní a obsluhe ZZ a dodržiavanie bezpečnostných predpisov, vzhľadom na možnosť ohrozenia zdravia  a života osôb prichádzajúcich do styku so ZZ.

 

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. ukončená základná školská dochádzka
  2. vek nad 18 rokov
  3. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

 

Dokumenty 

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

 

 

 

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje