Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Základný kurz

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom všeobecné poznatky z  oblasti BOZP – právne, technické, ekonomické, pedagogické, psychologické, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie bezpečnostného technika. Cieľom výchovy a vzdelávania je naučiť účastníkov školenia dokonale sa orientovať v legislatíve BOZP a dokázať ich uplatňovať v praxi, poznať zásady prevencie, postupy posudzovania rizík, byť schopný vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP byť schopný hodnotiť priestory, zariadenia, technológie, materiály a pracovnú činnosť z pohľadu dodržania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Cieľom kurzu bezpečnostného technika je naučiť účastníkov praktickým zručnostiam pri vyšetrovaní úrazov a iných udalostí, poskytovať poradenstvo v oblasti BOZP, identifikovať nebezpečenstvá, ohrozenia a schopnosť vnímať riziká. Osobitná pozornosť v kurze bezpečnostných technikov sa kladie na organizáciu a riadenie, organizačné a technické zabezpečenie BOZP vo výrobnej i nevýrobnej sfére.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. Úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
  2. Vek nad 18 rokov

Úspešní absolventi získajú „Osvedčenie bezpečnostného technika“.

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje