Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk
Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom všeobecné poznatky z oblasti BOZP – právne, technické, ekonomické, pedagogické, psychologické, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie bezpečnostného technika. Cieľom výchovy a vzdelávania je naučiť účastníkov školenia dokonale sa orientovať v legislatíve BOZP a dokázať ich uplatňovať v praxi, poznať zásady prevencie, postupy posudzovania rizík, byť schopný vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP byť schopný hodnotiť priestory, zariadenia, technológie, materiály a pracovnú činnosť z pohľadu dodržania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom kurzu bezpečnostného technika je naučiť účastníkov praktickým zručnostiam pri vyšetrovaní úrazov a iných udalostí, poskytovať poradenstvo v oblasti BOZP, identifikovať nebezpečenstvá, ohrozenia a schopnosť vnímať riziká. Osobitná pozornosť v kurze bezpečnostných technikov sa kladie na organizáciu a riadenie, organizačné a technické zabezpečenie BOZP vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Podmienky k prihláseniu sa na kurz: Úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie Vek nad 18 rokov Úspešní absolventi získajú „Osvedčenie bezpečnostného technika“.

Fyzická prihláška

Stiahnúť dokument

Lekársky posudok

Nie je potrebný

Mám záujem o kurz


Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Adresa:

Fakturačné údaje:

Názov spoločnosť:


Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Poznámka:

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti