Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vnímanie nebezpečia a rizika je subjektívne. Niekto nebezpečnú situáciu vycíti, iný si ju nevšimne a pokladá ju za niečo normálne.

Rámcová smernica 89/391/EEC vyžaduje, aby bola bezpečnosť práce zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. To znamená, že ochrana zamestnancov zahŕňa podmienky pre uspokojivú a dôstojnú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov, priaznivé pracovné vzťahy, ale aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného a životného prostredia

Našim cieľom je odbremeniť Vás od:

 • neustáleho sledovania legislatívnych zmien
 • vypracovať profesionálnu dokumentáciu
 • školenie zamestnancov v predpísaných termínoch
 • upozorňovať na prípadne nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zabezpečíme pre Vás:

 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných predpisov
 • vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • zavedenie systému evidencie periodických činností ( skúšky a prehliadky technických zariadení, školenia, kontroly)
 • identifikácia a posudzovanie rizík
 • účasť na šetrení úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom
 • zastupovanie pri styku s príslušným orgánom štátnej správy, ako aj účasť pri kontrolách

Kontaktujte nás


  Vaše súkromie je pre nás dôležité! Informácie, ktoré poskytnete budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.