Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Kurz prvej pomoci

Na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci č. Z082478-2021-OZV zo dňa 22.09.2021. Kurz prvej pomoci je plne v súlade s vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Na kurze prvej pomoc si osvojíte najdôležitejšie teoretické a praktické zásady poskytovania prvej pomoci u detí ako aj dospelých.

Moderná interaktívna výučba využíva v plnej miere audiovizuálnu techniku ako aj najmodernejšie cvičebné figuríny s vyhodnocovaním poskytovania masáže srdca v reálnom čase, defibrilátor (AED) a ďalší zdravotnícky materiál.

Súčasťou osvojovania praktických zručností je nácvik nepriamej masáže srdca a umelého dýchania (kardiopulmonálna resuscitácia) u detí a dospelých, prvej pomoci pri dusení a nácvik použitia AED (automatizovaný externý defibrilátor).

Byť pripravený, môže rozhodnúť o živote, nikdy neviete, kedy môžete týmto situáciám čeliť. Nie je nič horšie ako pocit bezmocnosti.

Nezabúdajte: Keď zachrániš jediný život, je to, akoby si zachránil celý svet.

 Kurz prvej pomoci je určený:

  • pre širokú laickú verejnosť ako všeobecný kurz prvej pomoci,
  • pre zamestnávateľov,
  • spolupracujeme aj na výučbe prvej pomoci v školských zariadeniach (materská škola, základná škola, stredná škola),
  • po dohode sme schopní program výučby prispôsobiť potrebám objednávateľa.

Cieľom akreditovaného kurzu prvej pomoci  je pripraviť absolventov na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb.

Absolventi školenia získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci s celoštátnou platnosťou.


Kurz prvej pomoci pre rodičov detí všetkých vekových kategórií:

Akreditované kurzy a školenia zamerané na prvú pomoc poskytovanú deťom.

Cieľová skupina: učitelia, pedagógovia, materské centrá. Cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na správne poskytovanie prvej pomoci. Dôležité informácie, ktoré môžete ako rodič potrebovať práve v tých menej radostných chvíľach, ktoré prichádzajú náhle a treba sa na ne pripraviť.

Informácie o tom, ako postupovať v prípade bežných detských ochorení a drobných úrazov, ako postupovať v prvých hodinách, čo sledovať a kedy bez váhania vyhľadať lekára. Informácie o tom, ako vytvárať bezpečné prostredie pre Vaše dieťa a predchádzať úrazom v domácom prostredí.

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Kurz prvej pomoci

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje