Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk
Na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci č. Z082478-2021-OZV zo dňa 22.09.2021. Kurz prvej pomoci je plne v súlade s vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Na kurze prvej pomoc si osvojíte najdôležitejšie teoretické a praktické zásady poskytovania prvej pomoci u detí ako aj dospelých. Moderná interaktívna výučba využíva v plnej miere audiovizuálnu techniku ako aj najmodernejšie cvičebné figuríny s vyhodnocovaním poskytovania masáže srdca v reálnom čase, defibrilátor (AED) a ďalší zdravotnícky materiál. Súčasťou osvojovania praktických zručností je nácvik nepriamej masáže srdca a umelého dýchania (kardiopulmonálna resuscitácia) u detí a dospelých, prvej pomoci pri dusení a nácvik použitia AED (automatizovaný externý defibrilátor). Byť pripravený, môže rozhodnúť o živote, nikdy neviete, kedy môžete týmto situáciám čeliť. Nie je nič horšie ako pocit bezmocnosti. Nezabúdajte: Keď zachrániš jediný život, je to, akoby si zachránil celý svet.  Kurz prvej pomoci je určený: pre širokú laickú verejnosť ako všeobecný kurz prvej pomoci, pre zamestnávateľov, spolupracujeme aj na výučbe prvej pomoci v školských zariadeniach (materská škola, základná škola, stredná škola), po dohode sme schopní program výučby prispôsobiť potrebám objednávateľa. Cieľom akreditovaného kurzu prvej pomoci  je pripraviť absolventov na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb. Absolventi školenia získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci s celoštátnou platnosťou. Kurz prvej pomoci pre rodičov detí všetkých vekových kategórií: Akreditované kurzy a školenia zamerané na prvú pomoc poskytovanú deťom. Cieľová skupina: učitelia, pedagógovia, materské centrá. Cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na správne poskytovanie prvej pomoci. Dôležité informácie, ktoré môžete ako rodič potrebovať práve v tých menej radostných chvíľach, ktoré prichádzajú náhle a treba sa na ne pripraviť. Informácie o tom, ako postupovať v prípade bežných detských ochorení a drobných úrazov, ako postupovať v prvých hodinách, čo sledovať a kedy bez váhania vyhľadať lekára. Informácie o tom, ako vytvárať bezpečné prostredie pre Vaše dieťa a predchádzať úrazom v domácom prostredí.


Fyzická prihláška

Stiahnúť dokument

Lekársky posudok

Nie je potrebný

Mám záujem o kurz

Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Adresa:

Fakturačné údaje:

Názov spoločnosť:


Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Poznámka:Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Pre technickú údržbu nie je možné dočasne objednať službu online. Kontaktujte nás +421 911 995 685Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti