Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Základný kurz

Cieľom kurzu je zoznámiť pracovníkov pracujúcich pri montáži a demontáži lešení a pri vykonávaní prác vo výškach s vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a NV SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa príslušných STN, STN EN, STN EN ISO.

Typy lešení:

 • rúrkové lešenie
 • podperné lešenie
 • pojazdné a voľne stojace lešenie
 • drevené lešenie
 • dielcové lešenie

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

 1. ukončená základná školská dochádzka
 2. vek nad 18 rokov
 3. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad „Preukaz lešenára“ podľa druhu lešenia.

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

 1. Prihláška
 2. Lekársky posudok
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

  Vaše údaje

  Fakturačné údaje