Základný kurz

Cieľom kurzu je oboznámenie osôb na obsluhu motorových vozíkov s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rozšíriť a utvrdiť už ich nadobudnuté vedomosti a znalosti v tejto oblasti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pracovného procesu vo výrobnej ako aj nevýrobnej sfére.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. ukončená základná školská dochádzka
  2. vek nad 18 rokov
  3. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad „Preukaz na obsluhu motorových vozíkov“.

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

Ďalšie náležitosti:

  • Aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm
Termín kurzu

1-3.3.2021

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje