Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) absolvuje držiteľ dokladu, preukazu, osvedčenia do 5 rokov od dátumu vydania alebo vykonania AOP.

Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad, povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

Pred každým začiatkom výchovy a vzdelávania a AOP kurzu musí pracovník predložiť platné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Neabsolvovaním zdravotnej prehliadky 1 x do 5 rokov stráca preukaz platnosť.

Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz – AOP:

  • platný preukaz pilčíka
  • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

 

Dokumenty

  • Prihlášku a lekársky posudok si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.
  • Prihláška
  • Lekársky posudok
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Aktualizačná odborná príprava

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje