Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Základný kurz – Obsluha pri inej činnosti

Cieľom výchovnovzdelávacej aktivity je oboznámiť účastníkov s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je pre nich potrebná na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s cieľom získania profesijnej teoretickej a praktickej spôsobilosti na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  • ukončená základná školská dochádzka
  • vek nad 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Uvedený preukaz oprávňuje tieto osoby pracovať pri inej činnosti.
Uvedený preukaz neoprávňuje pracovať pri ťažbe dreva.

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

  1. Prihláška
  2. Lekársky posudok
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz – Obsluha pri inej činnosti

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje