Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Základný kurz – Ťažba dreva

Cieľom výchovnovzdelávacej aktivity je oboznámiť účastníkov s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je pre nich potrebná na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva.

Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s cieľom získania profesijnej teoretickej a praktickej spôsobilosti na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  • ukončená základná školská dochádzka
  • vek nad 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Uvedený preukaz oprávňuje tieto osoby pracovať pri ťažbe dreva.

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

  1. Prihláška
  2. Lekársky posudok
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz – Ťažba dreva

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje