Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

§21 Elektrotechnik

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov školenia o všeobecných požiadavkách týkajúcich sa vykonávania odborných úloh elektrotechnikov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníci kurzu budú oboznámený s legislatívnymi predpismi v oblasti elektrotechniky, príslušnými STN normami v elektrotechnike a s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

(§21) Elektrotechnik

Fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. ukončené vzdelanie v elektrotechnike /výučný list, úplne stredne odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie/
  2. zdravotná spôsobilosť na prácu v elektrotechnike (potvrdzuje lekár)

Po úspešnom záverečnom overovaní vedomostí, bude absolventovi vydaný písomný doklad „Osvedčenie“ na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

  1. Prihláška
  2. Lekársky posudok
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: §21 Elektrotechnik

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje