Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov školenia o všeobecných požiadavkách týkajúcich sa vykonávania odborných úloh elektrotechnikov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účastníci kurzu budú oboznámený s legislatívnymi predpismi v oblasti elektrotechniky, príslušnými STN normami v elektrotechnike a s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. (§21) Elektrotechnik Fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
 
Podmienky k prihláseniu sa na kurz:
- ukončené vzdelanie v elektrotechnike /výučný list,
- úplne stredne odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie/ zdravotná spôsobilosť na prácu v elektrotechnike (potvrdzuje lekár) Po úspešnom záverečnom overovaní vedomostí, bude absolventovi vydaný písomný doklad „Osvedčenie“ na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. Dokumenty Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.


Fyzická prihláška

Stiahnúť dokument

Lekársky posudok

Stiahnúť dokument

Mám záujem o kurz

Lekárska prehliadka (nie staršia ako 6 mesiacov)
Vyberte súbor alebo sem pretiahnite


Načítavanie...

Samostatná prihláška
Vyberte súbor alebo sem pretiahnite


Načítavanie...

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v elektrotechnike / výučný list
Vyberte súbor alebo sem pretiahnite


Načítavanie...
Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Adresa:

Fakturačné údaje:

Názov spoločnosť:


Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Poznámka:

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti