Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

§22 Samostatný elektrotechnik

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov školenia o všeobecných požiadavkách týkajúcich sa vykonávania odborných úloh samostatných elektrotechnikov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníci kurzu budú oboznámený s legislatívnymi predpismi v oblasti elektrotechniky, príslušnými STN normami v elektrotechnike a s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

(§22) Samostatný elektrotechnik

Elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

Rozsah osvedčenia je možné rozšíriť o:

 • Vysoké napätie
 • Výbušné prostredie

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

 1. ukončené vzdelanie v elektrotechnike /výučný list, úplne stredne odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie/
 2. zdravotná spôsobilosť na prácu v elektrotechnike (potvrdzuje lekár)
 3. prax v elektrotechnike pre §22, §23 potvrdzuje zamestnávateľ, dĺžka praxe musí byť v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z.

Po úspešnom záverečnom overovaní vedomostí, bude absolventovi vydaný písomný doklad „Osvedčenie“ na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

 1. Prihláška
 2. Lekársky posudok
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: §22 Samostatný elektrotechnik

  Vaše údaje

  Fakturačné údaje