Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Základný kurz

Cieľom kurzu je oboznámiť, naučiť a preveriť účastníkov , ktorí chcú, alebo vykonávajú práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou o správnom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, zoznámiť so základnými predpismi, zákonmi, normami a pravidlami, ktoré tvoria bezpečný systém postupov prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej lanovej techniky a pre ochranu proti pádu, stabilizáciu pracovnej polohy a evakuáciu ( špeciálnej lezeckej techniky).

Kurz je zameraný na techniku lanového prístupu, výstupy, zostupy, zlanenia, techniky evakuácie, práce na strechách, stožiaroch, konštrukciách, prácu a evakuáciu v stiesnených priestoroch, horizontálne postupy, prestupy z lana na lano, dvíhanie a spúšťanie bremien, nácviky prvej pomoci a mnoho ďalšieho…

Ponúkame školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou:

 • špeciálna horolezecká technika
 • speleologická technika

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

 1. ukončená základná školská dochádzka
 2. vek nad 18 rokov
 3. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad „Preukaz“ na prácu vo výške vykonávanú podľa druhu špeciálnej techniky, na základe ktorého si môžu zažiadať o vydanie živnostenského listu na práce vo výškach.

Opakované oboznamovanie sa vykonáva 1x za 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z..

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

 1. Prihláška
 2. Lekársky posudok
Termín kurzu

pripravujeme

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

  Vaše údaje

  Fakturačné údaje