Základný kurz

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím.

Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú napr.:

 • práce vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy (najmä murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších)
 • práce vykonávajúce zo zdvíhacej pojazdnej pracovnej plošiny
 • práce vykonávajúce z rebríka nad 5m od
 • pri zemných prácach vo výkope alebo v blízkosti výkopu hlbšom ako 1,3 m (kde hrozí utopenie, zapadnutie alebo zasypanie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, materiálom atď.)

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

 1. ukončená základná školská dochádzka
 2. vek nad 18 rokov
 3. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad o odbornej spôsobilosti na prácu vo výškach

Dokumenty

Prihlášku si vytlačte a prineste riadne vyplnenú a podpísanú, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

Termín kurzu

24.3.2021

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

  Vaše údaje

  Fakturačné údaje