Základný kurz viazača bremien – sk. B (vlastniaci doklad)

Cieľom kurzu viazačov bremien je oboznámenie sa s aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien. prevádzkou a obsluhou zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien, viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia.

Absolvent po úspešnom ukončení kurzu získa doklad viazača bremien, ktorý ho oprávňuje na samostatnú činnosť s viazaním, zavesovaním a prepravou bremena.

Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v zn. nesk. predp. uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) (t. j. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane, vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien), môže  len viazač bremien, ktorý má platný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

 

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. ukončená základná školská dochádzka
  2. vek nad 18 rokov
  3. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Dokumenty 

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

Termín kurzu

16-17.3.2021

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz viazača bremien – sk. B (vlastniaci doklad)

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje