Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) absolvuje držiteľ dokladu, preukazu, osvedčenia do 5 rokov od dátumu vydania alebo vykonania AOP.

Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad, povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

Pred každým začiatkom výchovy a vzdelávania a AOP kurzu musí pracovník predložiť platné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Neabsolvovaním zdravotnej prehliadky 1 x do 5 rokov stráca preukaz platnosť.

Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz – AOP:

  • platný preukaz
  • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
Termín kurzu

23.2.2021

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Aktualizačná odborná príprava

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje